ZORGPAKETTEN

Zorgpakket woonondersteuning

In het minimale zorgpakket zitten volgende aspecten vervat in de vorm van begeleiding voor de gast :

 • Ochtend- en avondtoilet;
 • Ontbijt, middag en avondmaal (8-9; 12-13; 18-19 u);
 • Voeding bereiden, bedelen, toezicht op hoeveelheden en soort voeding;
 • Overgang en vervoer naar de dagactiviteiten;
 • Geleide activiteiten in kleine groepen (10-12 en 14-15.30 u);
 • Vieruurtje (15.30-16 u) en dessert (20-20.30u);
 • Avondverloop (vanaf 16 -22 u);
 • Nachtpermanentie (vanaf 22-6 u);
 • Regelen van afspraken ivm VT-besteding, hobby’s en sociale contacten;
 • Regelen van afspraken voor pedicure, kapper, kinésist, … intern op Tandem;
 • Aangepaste WE-invulling aangepast aan de (individuele) behoeften van de gasten (uitslapen, uitstapjes, …);
 • EHBO (basismedicatie);
 • Klaarzetten en opvolgen van medicatie;
 • Uitdelen medicatie en toezicht op de inname ervan;
 • Begeleiding bij het maandelijks controlebezoek van de huisarts;
 • Opmaak medisch dossier en opvolging ervan;
 • Intake (aanmelding, kennismaking, infoverzameling, proef en intakedossier opmaken);
 • Voorbereiding opname, onderhandeling zorgpakket;
 • Ondertekenen IDO (individuele dienstverleningsovereenkomst);
 • Contacten met de netwerken van de gast;
 • Opstellen netwerkfiche;
 • Dossiervorming, sociale dienst- en infoverlening;
 • Teambespreking;
 • Opmaken, aanpassen en bespreken van het pedagogisch dossier, beeldvorming en handelingsplan;
 • Elke gast heeft een “mentor”, het vaste aanspreekpunt is voor de gast;
 • De mentor wordt betrokken in de besprekingen van de gast met zijn netwerk. De mentor zorgt tevens voor een reeks praktische en administratieve taken zoals opvolging van kledij, verjaardagen, … Daarnaast is er jaarlijks een mentoruitstap voorzien;
 • Aandachts- en/of werkpunten op maat van de gast;
 • Gastenvergadering;
 • Opvolging van de evolutie van gasten en detecteren van nieuwe ondersteuningsnoden;
 • Bespreking nieuwe zorgvragen en doorverwijzing andere diensten;
 • Aanvragen noodsituatie of maatschappelijke noodzaak en opvolgen;
 • Afsluiten dossier en nazorg.

Waar nood is aan meer zorgondersteuning of intensievere begeleidingsvragen dient er in een gesprek of persoonlijk onderhoud met de voorziening gekeken te worden welke specifieke vereisten er zijn en welk aantal extra personeelspunten hiervoor noodzakelijk zijn.

We bieden binnen de woonondersteuning 3 gedifferentieerde zorgpakketten aan.

Deze zijn afgestemd op de geobjectiveerde zorgbehoeften van de gast en afhankelijk van de begeleidingsintensiteit en de nood aan permanent toezicht.

Elk zorgpakket, samen met het aantal dagen je gebruik wenst te maken van de ondersteuning, komt overeen met een bepaald aantal punten (personeelsmiddelen), die nodig zijn om de zorg te garanderen.

We krijgen ondersteuning van extra krachten (vrijwilligers, stagiaires, …), die voor ons van onschatbare waarde zijn om de zorg optimaal op de maat van de gast te laten aansluiten.