Tandem vzw is een bruisende, kleinschalige organisatie, die zorg op maat aanbiedt aan zijn gasten met oog voor het groepsgebeuren.

Zowel het individu als de groepsdynamiek spelen hierin een belangrijke rol.

Het aanbod aan activiteiten binnen de dagondersteuning van Tandem vzw is ruim en gedifferentieerd.

Elke individuele gast kiest voor zijn eigen programma afgestemd op zijn eigen interesses, behoeften en zorgnoden.

De woonvorm omvat een 5tal huizen met 8 bewoners. We creëren een huiselijke sfeer zodat dit een echte “thuis” is voor onze gasten. Dit uit zich niet enkel in de inrichting, ook in de omgang met de groep en in aangepaste activiteiten. We voorzien in de wensen van zowel onze jongvolwassenen als van onze oudere bewoners.

 

Onze Tandem bestaat uit verschillende delen en we hopen u bij deze te mogen meevoeren als “gast”.

We wensen op elk ogenblijk de meest kwalitatieve zorg aan te bieden. Daarom evolueren we en staan er steeds toekomstige ontwikkelingen in de steigers.

 

In 2020 zijn we gestart met het eerste onderdeel van onze ambulante werking namelijk begeleid werken.

Begeleid werken biedt ondersteuning aan personen, die geen betaalde job kunnen uitvoeren omwille van persoons- of maatschappij gebonden beperking.

Begeleid werken biedt deze mensen de kans om toch te gaan werken in het reguliere circuit, op onbezoldigde basis.

 

WAAROM is werken zo belangrijk ?

 • Werken geeft structuur aan je leven.
 • Een zinvolle bezigheid, eigen mogelijkheden gebruiken en verder ontwikkelen.
 • Onderhouden van relaties met andere mensen,  vergroten van het sociaal netwerk.
 • Waardering en respect van je omgeving.

 

BEGELEID WERKEN is bedoeld voor volwassen personen met:

 • een verstandelijke beperking
 • een motorische of meervoudige beperking
 • ASS
 • NAH
 • een psychische of psychiatrische problematiek
 • een meervoudige achterstellingsproblematiek
 • een invaliditeits- of ziekte-uitkering
 • een werkloosheidsvergoeding
 • een vermoeden van handicap (RTH)

 

Het uitgangspunt van begeleid werken is het recht op arbeid (op maat) en dit voor iedereen.

Door te werken maak je op een volwaardige manier deel uit van de maatschappij.

Dit draagt bij tot een betere kwaliteit van leven.

Begeleid werken is een vorm van vraaggestuurd werken.

Het begeleid werken gaat door op een vast moment in de week, dit kan variëren van enkele uren tot enkele dagen per week.

Begeleid werken is ook beperkt qua taakinhoud.

Er wordt niet gezocht naar openstaande vacatures? het gaat vooral over deeltaken die worden opgenomen.